Missie en visie

‘Leren doe je samen want samen staan we sterk!’

De speerpunten in ons onderwijs zijn:

 •   Continue aandacht voor sociaal emotioneel welbevinden
 •   Aandacht voor brede ontwikkeling (en niet alleen de leervakken)
 •   Plezier
 •   Leren leren
 •   Eigenaarschap, Zelfstandigheid en Zelfverantwoordelijkheid

Kernwaarden:
De kernwaarden; Welbevinden, Betrokkenheid, Ontwikkeling, Respect, Zelfstandigheid, hebben betrekking op onze leerlingen, teamleden en ouders.

Sociaal emotionele ontwikkeling;   Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht. De aandacht richt zich met name op het respectvol omgaan met elkaar.
Brede ontwikkeling;    Het onderwijs op onze school is niet eenzijdig gericht op kennisoverdracht. Wij streven een brede ontwikkeling na waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen. Wij helpen ze daarbij.
Plezier, vaardigheden, kennis;    Volwassen en kinderen moeten met plezier naar school gaan. Humor, enthousiasme en flexibiliteit horen bij onze standaarduitrusting. Vanuit de betrokkenheid bij het werken en omgaan met en leren van elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden. Vanuit die vaardigheden komen kinderen tot kennis, weten ze kennis te vergaren en leren ze die toe te passen.
Leren doe je samen, structureel; Dit geldt voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.
Je leert van en met elkaar, coöperatief. Hoe doet die ander het? Ik kan de ander helpen en de ander kan mij helpen. Samen staan we sterk.
Leren leren en zelfstandigheid;    De leerkracht brengt de leerlingen de benodigde vaardigheden bij zodat kinderen kritisch naar zichzelf kijken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces.
Leren houdt voor ons veel meer in dan het opslaan van kennis. Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, met het veranderen van gedrag, met het leren hanteren van oplossingsmethoden, met het leren ontwikkelen en toepassen van denk- en leerstrategieën. Leerlingen worden in toenemende mate bewust gemaakt van het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen en leren.
Identiteit;    De Bavoschool is een katholieke school en de katholieke levensbeschouwing is uitgangspunt bij de opvoeding van de kinderen. Het team stelt zich actief op in het meegeven van waarden en normen. De school tracht iets uit te kunnen dragen van ons geloof in de toekomst en in een betere mens. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omkijken. In de school leren wij leerlingen daarom vaardigheden om goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven.
Aanbod;    De kerntaak van een basisschool is het ontwikkelen van de basisvaardigheden. Rekenen, taal, spelling en lezen krijgen daarom veel aandacht. Om de onderwijsresultaten te bevorderen dragen wij er zorg voor dat er binnen de gehele schoolcarrière een doorgaande ontwikkeling plaatsvindt. Hiervoor vindt nauwe samenwerking plaats binnen het team. Bij de meeste vakgebieden maken we gebruik van gedegen en moderne methoden. Om goed aan te sluiten op de behoeften van onze kinderen, laten wij de methoden soms ook los.
Zorg;    Door uit te gaan van de mogelijkheden van de leerling en daarop aan te sluiten, stemmen wij het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We creëren mogelijkheden waarbij de leerlingen meer kans krijgen om op een eigen manier en in eigen tempo kennis op te doen. De kinderen werken daarom op hun eigen niveau en instructies worden hierop afgestemd. Op het gebied van rekenen en spelling wordt er met maximaal 3 instructieniveaus gewerkt.
We hebben op school remediërende materialen en een 2e leerlijn op het gebied van rekenen, lezen en spelling voor kinderen voor wie het reguliere aanbod te lastig is.
Ten slotte maken we binnen ons onderwijs gebruik van de vele mogelijkheden op het gebied van ICT.
Leerkrachthandelen;    Om de kinderen op hun eigen niveau te kunnen laten werken, past de leerkracht differentiatie toe. Om dit te kunnen organiseren maken alle leerkrachten gebruik van het GIP- en IGDI-model zoals op schoolniveau is afgesproken.
De leerkracht begeleidt en stimuleert de kinderen. Door te benadrukken wat een kind al kan en door extra begeleiding te geven, proberen wij een sfeer te scheppen waarin kinderen zich geaccepteerd voelen. Het team hecht er grote waarde aan dat alle leerkrachten consequent handelen zodat de leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt.
Op teamniveau willen we elkaars kwaliteiten zo goed mogelijk benutten door gebruik te maken van elkaars talenten. De Bavoschool is een lerende organisatie waarbij samenwerking tussen leerkrachten onderling en leren van elkaar centraal staan om zo de kwaliteit van de school verder te ontwikkelen.
Pestprotocol;    Dat kinderen elkaar soms plagen is heel gewoon. Maar bij pesten is er een slachtoffer waar andere kinderen de baas over spelen. Naast de pester en het gepeste kind zijn de inbreng van de leerkracht, de ouders en de rest van de klas van belang om samen het pestprobleem te verhelpen. De Bavoschool heeft hiervoor een pestprotocol opgesteld. Hierin staan vaste afspraken vermeld. Voor het complete pestprotocol verwijzen we naar de protocollen op deze website.

Nieuws

 • Nieuwsbrieven 2018-2019

  Hier vindt u alle nieuwsbrieven van dit schooljaar. Nieuwsbrieven 2018-2019 Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties van de ...  Lees verder »

Contact

Bavoschool Ursem
Middengouw 13
1645 PN Ursem

T:072 – 5021422

Alle contact gegevens »

Contact

Middengouw 13
1645 PN Ursem

T: 072-5021422
E: directie.bavo@skowf.nl

BAVO school
Middengouw 13
1645 PN
Ursem

© 2017. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.