Beleid en protocollen

Op deze pagina treft u verschillende beleidsstukken en protocollen aan.

Protocol Doubleren

Om alle afspraken over doubleren op een rijtje te zetten is het Protocol Doubleren vastgesteld. Dit document is hier te lezen.

Beleid Informatieverstrekking gescheiden ouders

Lees hier het Beleid Informatieverstrekking gescheiden ouders.

Internet protocol

Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken of contacten te leggen of toepassingen te gebruiken die op een website worden aangeboden. Samen met de leerlingen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt, deze kunt u hier lezen.

Beleid Social Media

De Bonifatius wil met het gebruik van Social Media: de ouderbetrokkenheid vergroten, ervaring opdoen met de nieuwe media en onderwijs gerelateerde berichten delen. Via deze link de richtlijnen voor Facebook.

Procedure leerling- en groepsindeling

Bij de indeling van de groepen hebben wij te maken met verschillende uitgangspunten en criteria. Deze kunt u nalezen in het document, procedure leerling- en groepsindeling.

Beleid medicijnverstrekking

Lees hier het beleid Medicijnverstrekking: wat zijn onze mogelijkheden en beperkingen hierin.

Beleid schooltijden

Beleid burgerschap en sociale integratie

Met ingang van 1 februari 2006 is de bepaling in werking getreden die aan de scholen de opdracht geeft het “actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. In deze notitie wordt het raamwerk neergelegd waaruit onze school handelt.

Procedure gespreksweek

In ieder schooljaar wordt er tweemaal een gespreksweek gehouden waar alle ouders/verzorgers verwacht worden. In schooljaar 2012-2013 is daar een start mee gemaakt, hierbij de procedure.

Bewegingsonderwijs

Op de Bonifatius worden de lessen bewegingsonderwijs van uw kind verzorgd door Sportservice West-Friesland. Lees hier over de algemene afspraken, de doelen en de methode bewegingsonderwijs.

Beleid verlof onder schooltijd

Formulier extra vakantieverlof

Formulier aanvraag schoolverzuim voor zelfstandige ondernemers

Excursieprotocol

Kanjertraining pestprotocol

Het Kanjertraining pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind
wordt gepest of pest. Dit protocol, met onder andere fatsoensafspraken, sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining. Lees hier het Kanjertraining pestprotocol.

Protocol overgang kleuters van groep 2 naar 3

Vanaf het moment dat uw kind op school komt, volgen wij de ontwikkeling goed. Om te bepalen of kinderen van groep 2 naar 3 gaan geldt altijd de ontwikkeling van het kind en niet de leeftijd. In het Protocol overgang kleuters van groep 2 naar 3 leest u onze uitgangspunten en het stappenplan geeft inzicht in de te nemen stappen die genomen worden over verlenging/doublure in groep 1 en 2.

Katholieke identiteit

De Bonifatiusschool is een katholieke school. Voor onze school is de katholiek-christelijke levensovertuiging een inspiratiebron voor de waarden, van waaruit wij het onderwijs verzorgen. Lees hier ons Beleidsstuk Levensbeschouwing.

Overblijfregeling

Op onze school kunnen de kinderen overblijven. Hoe dat is geregeld leest u in de overblijfregeling.

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius@skowestfriesland.nl

Schoolnaam
Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam