Beleid en protocollen

Op deze pagina treft u verschillende beleidsstukken en protocollen aan.

Burgerschap en sociale integratie
Met ingang van 1 februari 2006 is de bepaling in werking getreden die aan de scholen de opdracht geeft het “actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Hierbij onze toelichting: Burgerschap 2019

Aanname en verwijdering
Voor de SKO West-Friesland is dit beleid ten aanzien van aanname en verwijderen van leerlingen van toepassing.

Bewegingsonderwijs
Op de Bonifatius worden de lessen bewegingsonderwijs van uw kind verzorgd door Sportservice West-Friesland. Lees  over de algemene afspraken, de doelen en de methode bewegingsonderwijs.

Continurooster
Vanaf 1-2-2021 werkt het BoniSchip met een continurooster. Lees
hier ons protocol / de afspraken.

Doubleren
Om alle afspraken over doubleren op een rijtje te zetten is het Protocol Doubleren vastgesteld. Dit document is hier te lezen.

Excursie protocol / brief
Lees hier ons protocol / afspraken.

Gedragscode
In dit protocol gedragscode worden richtlijnen gegeven wat de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland wenselijk vindt en welke verwachtingen zij heeft van het gedrag van haar medewerkers (betaald en onbetaald), stagiaires, leerlingen en ouders.

Informatieverstrekking gescheiden ouders
Lees hier het Beleid Informatieverstrekking gescheiden ouders.

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)
Het onderwijsveld is in toenemende mate afhankelijk van informatie en (meestal geautomatiseerde) informatievoorzieningen. Deze afhankelijkheid van ICT en gegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Welke adequate maatregelen worden genomen op het gebied van IBP om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal
te kunnen waarborgen kunt u
hier lezen.

Sociale veiligheid protocol Kanjertraining
Het Sociale veiligheid protocol Kanjertraining vindt u via het menu ‘Onze school’ en dan ‘Kanjerschool’.

Katholieke identiteit
De Bonifatiusschool is een katholieke school. Voor onze school is de katholiek-christelijke levensovertuiging een inspiratiebron voor de waarden, van waaruit wij het onderwijs verzorgen. Lees hier ons Beleidsstuk Levensbeschouwing.

Klachtenregeling
Voor de klachtenregeling van de Bonifatius verwijzen wij u naar het protocol Sociale veiligheid Bonifatius.

Leerling- en groepsindeling
Bij de indeling van de groepen hebben wij te maken met verschillende uitgangspunten en criteria. Deze kunt u nalezen in het document, procedure leerling- en groepsindeling (2019).

Medicijnverstrekking
Lees hier het beleid Medicijnverstrekking: wat zijn onze mogelijkheden en beperkingen hierin.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Klik hier voor het stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ouderbetrokkenheid/-participatie, oudergesprekken
Het uitgangspunt van de school is dat het team met alle ouders minstens twee keer per jaar in gesprek wil gaan. Er zijn gespreksweken, maar de contactmomenten met ouders kunnen verschillen, afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind. Het verplichte karakter van de gespreksweek is ingewisseld voor maatwerk. Lees hier onze uitgangspunten.

Overgang kleuters van groep 2 naar 3
Vanaf het moment dat uw kind op school komt, volgen wij de ontwikkeling goed. Om te bepalen of kinderen van groep 2 naar 3 gaan geldt altijd de ontwikkeling van het kind en niet de leeftijd. In het Protocol overgang kleuters van groep 2 naar 3 leest u onze uitgangspunten en het stappenplan geeft inzicht in de te nemen stappen die genomen worden over verlenging/doublure in groep 1 en 2.

Privacy en gegevensbeheer
ICT speelt een steeds grotere rol in ons onderwijs. Het levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, een efficiënte bedrijfsvoering, een heldere verantwoording en samenwerking met de schoolomgeving. Hierdoor ontstaat een groeiende hoeveelheid persoonsgegevens van leerlingen. Welke maatregelen wij rondom privacy en m.b.t. gegevensbeheer hebben genomen, kunt u hier 
lezen.

Schoolzwemmen
Er is al enige jaren in samenspraak met zwembad ’t Woudmeer een protocol schoolzwemmen.

Social Media
De Bonifatius wil met het gebruik van Social Media: de ouderbetrokkenheid vergroten, ervaring opdoen met de nieuwe media en onderwijs gerelateerde berichten delen. Via deze link de richtlijnen voor Facebook.

(Social) Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk.
De Bonifatiusschool wil daarnaast dat de leerlingen leren in digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. Hoe wij als school een bijdrage leveren aan het verantwoord gebruiken van het internet, enz. leest u in ons mediabeleid.

Time out, schorsen en verwijderen
Dit protocol is bedoeld om de procedure m.b.t. schorsen en/of verwijderen inzichtelijk en transparant te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan een juiste en zorgvuldige uitvoering.

Verlof onder schooltijd
Leerlingen op een basisschool zijn leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen naar school gaan en niet verzuimen. Het is alleen toegestaan om te verzuimen als een leerling ziek is of als er vooraf toestemming door de directeur aan ouders/verzorgers is verleend. Klik hier om ons beleid te lezen.
Formulier extra vakantieverlof
Formulier aanvraag schoolverzuim voor zelfstandige ondernemers

 

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

Schoolnaam
Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam