PBS en consequentie aanpak

Binnen de Hoeksteen werken we met de methode PBS (Positive Behavior Support) een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school.

Goed gedrag kun je leren!

Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht. Gedrag wordt aangeleerd en gewenst gedrag wordt bekrachtigd middels een beloningssysteem. Teamleden werken actief aan het bekrachtigen van goed gedrag.

Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie. Binnen de klas gebruikt de Hoeksteen hiervoor de stoplichtprocedure en de time-out buiten de klas. Er is daardoor schoolbreed eenduidigheid over de consequenties die gehanteerd worden bij ongewenst gedrag.

De stoplichtprocedure

Bij deze methode is het de bedoeling om via de kleuren groen, oranje en rood direct visueel te maken dat een kind een waarschuwing krijgt: zijn kaartje wordt namelijk verschoven. Dit systeem hangt voor in de klas op het whiteboard.

Groen

Alle naamkaartjes van de groep (of foto’s) hangen aan het begin van de dag in het groene vlak.
Indien een leerling iets doet wat niet mag (een lichte overtreding), zoals doorpraten wanneer het stil moet zijn, de clown uithangen, dan waarschuwt de leerkracht en vraagt wat de afspraak is”.

De leerling vertelt wat de afspraak is en de leerkracht spreekt uit dat hij verwacht dat het kind deze afspraak kan nakomen: “Je weet wat je moet doen dus nu laat je het zien.”

Een waarschuwing is altijd verbaal, kort en in combinatie met terugvragen van de regel/ afspraak. Indien de leerling reageert en gewenst gedrag laat zien blijft het op groen staan. Je kunt dit ook benoemen: “Wat fijn dat je je nu aan de afspraak houdt”.

Oranje

Indien het kind doorgaat zet de leerkracht het kaartje in het oranje vak.

De leerkracht maakt dit verbaal duidelijk bij het kind op een “stevige manier” (dus niet twijfelachtig). Zegt bijvoorbeeld: “Ik zie dat je je nog niet aan de afspraak houdt en zet je nu op oranje”. Indien een leerling op oranje staat en hij/ zij laat wel het gewenste gedrag zien dan kan hij/zij ‘als beloning” weer op groen gezet worden. Bijpassende tekst kan dan zijn: “Ik zie dat je je goed aan de afspraak houdt, je kan weer op groen. Fijn!”.

Benoem altijd het gedrag dat goed gaat!

Rood = is time out binnen de klas

Als een leerling, die in oranje staat, weer het ongewenste gedrag laat zien dan schuift zijn kaartje naar rood. Ook dit wordt verbaal aan de leerling duidelijk gemaakt.

Zeg bijvoorbeeld: “Ik zie dat je je nog niet aan de afspraak houdt en ik zet je nu op rood”.

Gevolg: 10 minuten op de nadenkplek/time out plek in de klas.

Hier staat een zandloper/ eierwekker of timer en een gedragskaart. Afhankelijk van de bouw/leeftijd zit een leerling daar na te denken/lezen en doet niet meer mee met de les. De leerling is stil. Na de tijd volgt een terugkeer procedure.

Terugkeerprocedure

Wanneer de tijd voorbij is gaat de leerling naar de leerkracht. Wanneer deze bezig is, pakt de leerling een kruk, gaat zitten en wacht totdat de leerkracht komt. De leerkracht stelt de volgende vragen en de leerling beantwoordt de vragen met “ja”.

 • Ga je naar me luisteren?
 • Houd je je aan de afspraken?
 • Ga je weer meedoen?

Indien de leerling deze vragen met “ja” beantwoordt gaat hij weer terug naar zijn plaats en zijn/haar kaartje gaat naar oranje.

Verlenging terugkeerprocedure

Soms heeft een leerling iets langer dan 10 minuten de tijd nodig, in dit geval kan de leerkracht de time-out tijd met 10 minuten verlengen en volgt nogmaals de terugkeerprocedure. Vertrouw op je inschattingsvermogen.

Wanneer ook de verlengde tijd geen oplossing geeft volgt een “lichte” time-out buiten de klas bij een collega: “je gaat nu naar de klas van juf/meester en ik kom (dagdeel noemen) naar je toe.

Tweede keer op rood

Gebeurt het na de eerste terugkeerprocedure nog een keer dat een leerling op rood komt te staan dan volgt nog één keer de time-out in de klas en de terugkeerprocedure.

Wanneer kaartjes terugschuiven van rood naar oranje en van oranje naar groen?

We werken in principe met dagdelen.

De dagdelen zijn als volgt ingedeeld:

 • 30 uur tot de kleine pauze,
 • de kleine pauze tot 12.00 uur of 12.15 uur
 • 15 uur tot 15.15 uur.

Na eén dagdeel worden de kaartjes die in oranje staan één plaats teruggeschoven. Een leerkracht mag van dit principe afwijken op momenten dat hij/zij merkt dat een leerling echt zijn best doet om gewenst gedrag te laten zien. Dan kan hij/zij “als beloning” weer op groen gezet worden. Bijpassende tekst kan dan zijn: “Ik zie dat je je goed aan de afspraak houdt, je kan weer op groen. Fijn!”. Benoem het gedrag dat goed gaat.

Indien een kaartje in rood staat na een time out in- of buiten de klas schuift dit na de terugkeerprocedure terug naar oranje. Het volgende dagdeel kan het kaartje dan hopelijk weer snel op groen worden gezet omdat de leerling goed meedoet of omdat er geen waarschuwing nodig is.

Registreren

Als een kind in rood heeft gestaan wordt dit door de leerkracht in Parnassys genoteerd bij incidentregistratie.

Bij een time-out buiten de klas vult degene die de time-out heeft “gedaan” aanvullende informatie en afspraken aan.

Belonen.

Als de hele groep in groen blijft staan kan dit bijdragen aan een beloning voor de hele groep.

 

Time-out buiten de klas.

Time-out buiten de klas wordt ingezet bij grensoverschrijdend/ongewenst gedrag dat niet meer binnen de eigen klas op te lossen is. Grensoverschrijdend gedrag tijdens het overblijven valt onder de verantwoordelijkheid van school. De overblijfouder brengt de leerling bij directie/IB of de leerkracht.

Geprobeerd wordt de leerling na een dagdeel weer in de klas te hebben anders worden de ouders gebeld.

Time-out plek buiten de klas is bij de IB of directie. Op het planbord in de koffiekamer staat genoteerd wie er voor de Time-out buiten de klas beschikbaar is

 

Time-out buiten de klas vindt plaats bij:

 • “lichte” gevallen bij een collega in de klas
 • grensoverschrijdend gedrag: direct naar time-out plek buiten de klas
 • leerling weigert/komt niet tot een oplossing
 • de derde keer rood op één dag;
 • kinderen waarvoor specifieke afspraken zijn gemaakt is de time-out bij IB/directie.

 

Time-out buiten de klas: “lichte” gevallen:

Wanneer de leerling na een verlengde time out niet terug kan keren naar de groep en dus de 3 vragen niet positief beantwoordt dan volgt de time-out buiten de klas.

Dit kan bij “lichte gevallen” bij een collega in de klas zijn. Het is fijn als leerkrachten hier, aan het begin van het schooljaar, onderling afspraken over maken als ze weten dat hun groep dit nodig heeft.

De leerkracht van de leerling gaat na afloop van het dagdeel naar de leerling en kijkt of deze zich aan de afspraken houdt en mee gaat doen.

Inhaaltijd na schooltijd 1 x 10 minuten na schooltijd. Ouders worden gebeld door de leerkracht van de leerling.

 

Time-out buiten de klas: grensoverschrijdend gedrag:

Dit is agressief gedrag, schoppen, slaan, bijten, met spullen gooien, een kind dat niet meer aanspreekbaar is, een woedeaanval heeft of een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving.

De leerling gaat direct naar de time-out buiten de klas. In overleg met IB/directie wordt besloten of en wanneer een kind kan terugkeren in de klas = na een dagdeel. De leerling gaat naar de time-out plek buiten de klas.

Aan het eind van het betreffende dagdeel belt de IB/directie de ouders op, in het bijzijn van de leerling en vertelt de leerkracht wat er gebeurd is. De leerkracht vraagt de ouders of die er thuis over willen praten. De ouders krijgen de terugkeerprocedure te horen en weten dus wat er van hun kind verwacht wordt om weer terug te mogen keren in de groep.

Er volgt een dubbele inhaaltijd: 2 x 10 minuten, na schooltijd

 

Time out buiten de klas: de leerling “weigert/komt niet” tot een oplossing:

Leerkracht stuurt een leerling naar IB/directie om naar de klas te komen.

De IB/directe vraagt de leerling om mee te komen naar de time out-plek buiten de klas. Wanneer de leerling dit weigert zegt IB/directie: “ik geef je nog 1x de keus; je loopt zelf met me mee of ik pak je vast. Weet wel dat de andere kinderen dit ook zien en dat is niet leuk voor jou.” Vervolgens wordt de leerling, indien nodig desnoods schreeuwend gepakt en wordt meegenomen naar de time out plek. In sommige gevallen is hierbij de hulp van een collega gewenst.

Zie verder: gesprek aanpak time-out buiten de klas.

Inhaaltijd na schooltijd 1 x 10 minuten. Ouders worden gebeld door IB/directie.

 

Time out buiten de klas : Drie keer rood op één dag

Bij de derde keer op rood op één dag volgt een time-out buiten de klas voor de rest van dat dagdeel. Dit gebeurt bij IB/directie.

Inhaaltijd na schooltijd 1 x 10 minuten na schooltijd. Ouders worden gebeld door IB/directie.

 

Gesprek aanpak bij Time-out buiten de klas

In het geval van time out bij IB/directie wordt de terugkeerprocedure door IB/directie ingezet.

Time-out plek buiten de klas is een vaste time-out plek met een gedrag kaart, wekker/zandloper en een boekje/stripboek.

Centraal bij het gesprek: jij bent welkom alleen je gedrag niet.

Nadat de nadenktijd verstreken is wordt er met de leerling gesproken; de reden van de waarschuwingen worden benoemd door de leerling.

Soms is het nodig dat een leerling zijn excuus gaat aanbieden. (Hoe doe je dat? Wat zeg je dan? eventueel oefenen. Een tekening maken met excuus? De leerling kan daar hulp bij nodig hebben)

De leerling geeft antwoordt op de vragen;

 • Ziet juf/meester dat je gaat luisteren?
 • Ziet juf/meester dat je je aan de afspraken gaat houden?
 • Ga je weer meedoen?

De leerling gaat met IB/directie terug naar de klas. IB/directie kijkt of de leerkracht even buiten de klas kan komen en de leerkracht vraagt aan de leerling:

 • (Eventueel excuus aanbieden)
 • Ga je luisteren?
 • Houd je je aan de afspraken?
 • Fijn dat je weer meedoet met ons. We maken er een mooie dag van.
 • Ook kan de leerling zeggen;” Ik ga meedoen en houd me aan de afspraken.”

De leerkracht bespreekt later met de leerling wanneer de tijd ingehaald wordt.

Wanneer er geen opening komt bij de leerling en het tijd is om naar huis te gaan dan worden de ouders gebeld, gevraagd om met hun kind te praten, de vervolgprocedure wordt uitgelegd en de leerling gaat naar huis.

De leerling wordt verteld, dat om weer terug te kunnen in de klas, hij /zij de volgende morgen/middag 10 minuten eerder op school komt om te praten. Meestal helpt deze afkoelingsfase!

Indien dit niet zo is kan het kind de klas niet in en wordt bij IB/directie/een andere groep geplaatst. IB/ directie/ leerkracht belt de ouders en er volgt een gesprek met de ouders erbij. Dit gesprek vindt plaats met de leerkracht en iemand van de directie of IB erbij.

Het kan zijn dat er sprake is van handelingsverlegenheid van school en de ouders het kind de volgende keer moeten ophalen. Hier worden afspraken over gemaakt wie er dan gebeld gaat worden en de leerling ophaalt.

Het kan zijn dan de verwijderingsprocedure besproken en ingezet wordt.

Bij een time-out buiten de klas vult degene die de time-out heeft “gedaan” aanvullende informatie en afspraken aan in Parnassys.

 

Uitzonderingen:

In uitzonderlijke gevallen lukt het een kind niet om zich aan de afspraken te houden en kunnen IB/ directie besluiten om af te wijken van bovengenoemde procedure en beslissen om met een individueel contract te gaan werken. Hierbij worden altijd de ouders van het betreffende kind betrokken. Bij het tekenen van het contract zijn ouders, de leerkracht, IB, directie en de leerling aanwezig. (zie voorbeeldbrief).

In het geval dat ook een contract niet het gewenste effect heeft dan treedt de schorsings-en verwijderingsprocedure in werking.

 

Het gevoel van veiligheid borgen binnen de school; het veiligheidsaspect.

Soms wordt, door wat een leerling zegt, b.v. dreigende taal, het gevoel van veiligheid doorbroken. Deze uiting kan op een persoon gericht zijn of naar de groep; de veiligheidsgrens wordt overschreden.

Dit gedrag past niet bij de afspraken zoals wij die op de Hoeksteen met elkaar hebben: we tonen respect voor elkaar.

Aanpak:

 • Vraag bij de betrokkene apart na wat er gebeurd is.
 • Benoem wat je hebt gehoord. Klopt het wat er gezegd is? Vraag om verheldering. (“Was het een grapje?”)
 • Standpunt: Wat je gezegd hebt is niet goed. Op de Hoeksteen is de afspraak………
 • Hoe ga je dit goedmaken? Eventueel geef je suggesties b.v. een tekening.
 • Ouders worden geïnformeerd over het incident waarbij genoemd wordt hoe de leerling het opgelost heeft.
 • Notitie aanmaken in Parnassys.
 • Nadat het goed gemaakt is kan de leerling terug naar de groep.
 • Voor dit gedrag volgt geen consequentie. Wanneer het gedrag herhaald wordt, binnen korte tijd, volgt dezelfde procedure en weet de leerling dat er bij herhaling van het gedrag de volgende keer er wel een consequentie volgt en wat dit is.
 • Wanneer de leerling blokkeert tijdens het gesprek dan worden de ouders gebeld.

 


 

Voorbeeldbrief contract

Enkhuizen ..-..- 2017

Betreft: Contract ….

 

Reden: Een bovengemiddeld aantal conflicten in de klas en/ of op het schoolplein waarbij … de aanleiding is of direct betrokken is, brutaal gedrag en agressieve houding, ongepast taalgebruik zoals schelden met kanker, houd je bek enz.

 

Doel: Duidelijke grenzen aangeven waardoor … gewenst gedrag laat zien en hiermee een veilige situatie creëren in de klas.

 

Hierbij spreken we af dat:

–           … één keer gewaarschuwd wordt bij ongewenst gedrag en op oranje wordt gezet. Oranje geldt steeds voor één dagdeel dus een hele ochtend of een hele middag.

–           Als … doorgaat wordt ze op rood gezet en voor de rest van die dag in een andere klas geplaatst. Ouders worden ingelicht en er volgt een gesprek met ouders.

–           Als … binnen 5 dagen voor de tweede keer op rood komt te staan, worden ouders gebeld om haar direct op te komen halen.

–           Als … binnen 5 dagen voor de derde keer op rood komt te staan worden ouders gebeld om haar te halen en volgt schorsing voor de dag daarna. Hiervan wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

 

Ondertekening

Namens De Hoeksteen:                                Ouders …:                              …:

 

 

 

Evaluatie datum plannen na 6 weken:________________________

 

 

 

Nieuws

 • Wat gebeurt er allemaal binnen onze school?

  Een sfeerimpressie kunt u vinden op onze Facebookpagina. ...  Lees verder »

 • Staking 6 november

  Alle teamleden van de Hoeksteen staken op 6 november. De school blijft ...  Lees verder »

 • Goede start!

  We gaan alweer 2 weken naar school en wat zijn we goed begonnen. In de ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

De Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam