Pestbeleid

Aanpak van ruzies en pestgedrag

Op onze school werken we in alle groepen met het Goed Gedragprotocol.
Hierin staan de afspraken over de omgang met elkaar en die gelden zowel voor
de kinderen en hun ouders én voor allen die op school werken.
De afspraken zijn:

 1. Wees vriendelijk naar elkaar.
 2. Laat anderen meespelen, zodat niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. Als je iets dwars zit, praat hierover met degene om wie het gaat. Zo kan hij/zij ook zijn/haar eigen verhaal vertellen.
 3. We accepteren iedereen zoals hij/zij eruit ziet; en noemen elkaar bij de voornaam; anders zijn is leuk.
 4. Als iemand een foutje maakt: geeft niet, we maken allemaal fouten. Help elkaar hierbij.
 5. Respecteer andermans eigendommen.
 6. Bij een ruzie probeer je er eerst samen uit te komen, als dat niet lukt vraag je hulp bij de leerkracht.
 7. Laat iedereen in zijn waarde.
 8. Help mee de sfeer op school zo te krijgen dat iedereen zich veilig voelt.
 9. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leerkracht. Dat is dan geen klikken

We werken in alle groepen met de Vreedzame School en van daaruit leren we kinderen omgaan met conflicten. Er zijn ook regels die per groep worden afgesproken aan het begin van het schooljaar en die u in de groep kunt navragen. Wij hopen dat ouders ons ook ondersteunen in het aanleren van regels en normen en waarden. Samen moeten we het de kinderen leren.

-Aanpak van ruzies en pestgedrag

STAP 1:
Er eerst zelf ( en samen) uit proberen te komen.

STAP 2:
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of juf voor te leggen.

STAP 3:
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.
Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties.

STAP 4:
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking (zie bij fase 1+2).Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.

FASE 1
– Een of meerdere pauzes binnen blijven
– Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn
– Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in het pestprobleem
– Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt
– Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.
– Leerkracht vraagt ouders op gesprek met het kind erbij.

FASE 2
Ouders ontvangen een brief van de directie waarin staat dat het kind de schoolregels ver heeft overschreden. De directie vraagt u dan met uw kind voor een gesprek op school. Maatregelen die achtereen volgens genomen worden:

 1. Na de 1e overtreding (na het gesprek) wordt het kind 2 dagen in een andere groep geplaatst.
 2. Na de 2e overtreding wordt het kind een week in een andere groep geplaatst.
 3. Na de 3e overtreding volgt schorsing voor een aantal dagen.

N.B. Het gehele Goed Gedragprotocol kunt u lezen in de Schoolgids op de site.

Regels die verder van belang zijn voor de hele school zijn:

 • In de pauze gaat iedereen naar buiten, tenzij de leerkracht anders afspreekt.
 • Er gaat per groep één kind tegelijk naar het toilet.
 • Binnen worden geen petten gedragen, discman etc. en mobiele telefoons gebruikt.
 • In de gangen lopen we rustig.
 • Als je voor schooltijd binnenkomt, blijf je binnen.
 • Op het plein wordt tussen 8.00—15.30 uur niet gevoetbald. (uitgezonderd tijdens de pauze en overblijf tijden)
 • Op het plein mag je in de pauze spelen met de materialen uit de kast, daarna wordt het weer opgeruimd.

Schoolregels mobiele telefoons

Mobiele telefoons van leerlingen zijn niet toegestaan op school. Dit om misbruik door privacy-schending te voorkomen.
Wanneer een kind wil bellen, kan het dit vragen aan de leerkracht en kan het de telefoon van school gebruiken.
Neemt een kind toch een mobiel mee, dan moet deze uitstaan.
Het kind is zelf verantwoordelijk voor het opbergen van de telefoon. De leerkracht doet dit niet. Diefstal of beschadiging is op eigen risico.

Nieuws

 • Wat gebeurt er allemaal binnen onze school?

  Een sfeerimpressie kunt u vinden op onze Facebookpagina. ...  Lees verder »

 • Staking 6 november

  Alle teamleden van de Hoeksteen staken op 6 november. De school blijft ...  Lees verder »

 • Goede start!

  We gaan alweer 2 weken naar school en wat zijn we goed begonnen. In de ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Contact

RKBS de Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

T: 0228 313662

Alle contact gegevens »

Contact

Roerdompplein 9
1602RW Enkhuizen

T: 0228- 313 662
E: directie.dehoeksteen@skowf.nl

De Hoeksteen
Roerdompplein 9
1602 RW Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam