Aan: De ouders/verzorgers van leerlingen op Jozefschool De Goorn en De Overhaal Avenhorn

Datum: 22 september 2020

Betreft: onderzoek scholenfusie Jozefschool en de Overhaal

Geachte ouders/verzorgers,

De bouw van het Kindcentrum is gestart en verloopt volgens planning. Naar verwachting zullen de Jozefschool,
Overhaal en Ieveling het onderwijs met ingang van schooljaar 2021/2022 in dit gebouw verzorgen. Deze drie scholen werken al geruime tijd samen om straks in het nieuwe gebouw goed van start te gaan. Kinderopvang-organisatie Berend Botje is de partner van de scholen binnen het Kindcentrum.

De Jozefschool en Overhaal zijn twee scholen van SKOWF. De scholen werken reeds intensief samen en zijn betrokken bij de vormgeving van het nieuwe Kindcentrum. In dat kader verkent het bestuur de mogelijkheid een fusie plaats te laten vinden tussen de scholen De Jozefschool en Overhaal. Een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek is het grote verschil in leerlingenaantal. Het leerlingenaantal van de Overhaal is op dit moment onder de opheffingsnorm. In de toekomst kan dit het bestaansrecht van de school in gevaar brengen. Daarnaast kan het het oog op de samenwerking binnen het Kindcentrum prettig zijn dat er sprake is van één school van SKOWF. Hierbij is het van belang dat de kracht van beide scholen samen komen in de gefuseerde school en voort blijft bestaan in het nieuwe gebouw.

Op initiatief en verzoek van het bestuur van SKOWF wordt door de teams, de MR’en en ondersteuning vanuit het bestuursbureau gewerkt aan de verkenning van de mogelijkheid tot fusie. Met deze brief willen wij u graag informeren over dit proces en laten weten dat de directies en MR’en akkoord zijn met het onderzoeken van een mogelijke fusie en een intentieverklaring hebben getekend.

Om de verkenning goed te laten verlopen is een externe partij PentaRho gevraagd dit proces te begeleiden. PentaRho zal in overleg met alle betrokkenen een onderzoeksproces starten wat enkele maanden zal duren en waar u als ouder ook aan deel kan nemen. We zouden u graag uitnodigen voor een ouderavond, echter is dat binnen de huidige omstandigheden niet haalbaar. Om die reden organiseren wij op 28 september van 18.30 – 20.00 uur een Webinar. De directies en PentaRho zullen een toelichting geven op het proces en u vragen naar input voor de onderzoeksfase. Ook is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. U kunt zich aanmelden voor de Webinar door een mail te sturen naar de directeur van de school van uw kind.

Na de verkenning wordt gekeken of een fusie tussen de twee scholen het gewenste resultaat oplevert. Dit wordt opgeschreven in een Fusie Effect Rapportage (FER) welke wordt voorgelegd aan de MR’en van de scholen en het bestuur. Bij een positief besluit zal er vanaf schooljaar 2021-2022 sprake zijn van een gefuseerde school van SKOWF in het Kindcentrum.

Met vriendelijke groet,

Leo Wijker
College van Bestuur SKOWF

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Kerkstraat 79, 1687 AM Wognum.
e: info@skowestfriesland.nl t: 0229 544 810