Schoolgids en schoolplan

Hier kunt u de schoolgids en het schoolplan van de Jozefschool vinden.

Schoolgids Jozefschool2020-2021

Schoolplan Jozefschool 2018 – 2023

In de Schoolgids geven we een beeld van de Jozefschool. Die informatie werkt verhelderend voor de ouders van de kinderen van onze school. Ouders die een (nieuwe) school zoeken voor hun kind kunnen zien of onze Jozefschool voor hen een goede keuze kan zijn.
We laten U zien wát wij met ons onderwijs willen, hoe we dat willen bereiken, en welke resultaten ons onderwijs geeft.
– Naast deze schoolgids heeft de Jozefschool ook een schoolplan, waar o.a. de opdracht van de school, de onderwijskundige vormgeving, de kwaliteitszorg enz. in staat vermeld.
– Ook geven we ieder schooljaar een nieuwe schoolkalender uit.
Hierin staan alle belangrijke dagen vermeld en ook alle gegevens
als schooltijden, schoolregels, verlofregeling, namen van leerkrachten, ouderraad, medezeggenschapsraad, bestuur, enz.
– Ook geeft de Jozefschool regelmatig een ouderbrief uit met aanvullende actuele informatie
.
– De leerkrachten maken voor de directe communicatie met de ouders van de leerlingen gebruik van de app Parro.
Door de wisselende maatregelen in de corona tijd kunnen sommige voorgenomen
activiteiten in de praktijk in uitvoering afwijken van hetgeen in de schoolgids
beschreven staat. We zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Het schoolplan is een kwaliteitsdocument waarmee de school intern en extern aangeeft waar zij staat en wat er in de komende vier jaar op
verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt. Met behulp van het schoolplan verantwoordt de school zich minimaal eens per vier jaar naar ouders, bevoegd gezag en de overheid. Ons schoolplan is een rompplan. Op een aantal plekken verwijzen wij naar andere documenten die beschikbaar zijn op school. Het schoolplan bestaat uit 2 delen. Dit document is deel A; het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en de meerjaren beleidsvoornemens.
Deel B is het jaarplan dat voortvloeit uit deel A en ieder jaar wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.
Bij de totstandkoming van dit document zijn de richting van het dynamisch koersplan van SKOWF, de visie van het team op onderwijs en de keuzes die hieruit zijn voortgevloeid de uitgangspunten. De sterke kanten van de school willen we behouden en versterken, onze aandachtspunten verbeteren en onze ambities ontwikkelen en waarmaken.
In dit document wordt zichtbaar hoe ons team in gezamenlijkheid verder werkt aan de schoolontwikkeling. Het is een dynamisch geheel. Een schoolplan wordt voor langere periode opgesteld waarbij de richting wordt bepaald en uitgewerkt. Niettemin zullen we op onze weg soms andere keuzes moeten maken om onze doelen te behalen. Het uiteindelijke
doel zoals geformuleerd in het dynamisch koersplan van SKOWF, ‘samen glinsterende ogen door hoogwaardig en betekenisvol leren’, blijft ons ankerpunt.

Nieuws

Agenda

Contact

Jozefschool
Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227 542146

Alle contact gegevens »

Contact

Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227542146
E: directie.jozefmedemblik@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam