Organisatie

Medezeggenschapsraad

De scholen van SKO Westfriesland hebben een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Alle scholen samen hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De medezeggenschapsraad is een orgaan dat voor de helft bestaat uit leden die uit en door het team worden gekozen. Voor de andere helft uit leden die rechtstreeks uit en door de ouders worden gekozen. Momenteel bestaat de Medezeggenschapsraad uit 5 leden (3 namens de ouders en 2 namens het team).

De medezeggenschapsraad bespreekt de gang van zaken binnen de school en adviseert de directie en het Schoolbestuur. Voor veel belangrijke zaken is instemming nodig van de Medezeggenschapsraad, zoals:

 • wijzigingen van de onderwijskundige doelstelling van de school;
 • vaststelling of wijziging van het schoolplan;
 • vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement;
 • vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het door ouders verrichten van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;
 • vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid en de gezondheid.

Dat maakt haar tot een instrument van ouders en teamleden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en andere belangrijke zaken. Daarnaast heeft de MR adviesrecht. Hierbij moet het schoolbestuur het voorgenomen besluit voor advies aan de MR voorleggen, maar behoeft dit advies niet of niet geheel te volgen om tot besluitvorming over te gaan. De MR heeft adviesbevoegdheid bij bijvoorbeeld:

 • beslissingen over veranderingen van de grondslag van de school;
 • aanstelling van teamleden;
 • regeling van de vakantie;
 • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;
 • vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school.

Tenslotte heeft het bevoegd gezag de instemming nodig van het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad voor de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de ouderbijdrage. De vergaderingen van de MR worden op school gehouden en zijn openbaar. Vergaderingen worden gehouden met en zonder directie afhankelijk van de agenda. Indien nodig worden de vergaderingen bijgewoond door een afvaardiging van het college van bestuur van SKO West-Friesland.

De MR is een afvaardiging en spreekbuis van personeel en ouders. Hierdoor kunnen onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. Indien u zaken met of door de MR wilt laten bespreken kunt u contact opnemen met een van de MR leden of een e-mail sturen naar mr.petruscanisius@skowestfriesland.nl

Personeelsgeleding
Saskia Molenaar
Petra Moonen

Oudergeleding
Olga Verlaat (voorzitter)
Marleen Rooker (secretaris)
Nathasja Lasonder

Oudervereniging

Ouders/verzorgers van kinderen, die onderwijs volgen aan onze school zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Vanuit deze leden wordt een bestuur gekozen. Deze verkiezing vindt plaats op de jaarvergadering. De bestuursleden van de oudervereniging hebben zitting voor een periode van drie jaar. Zolang de bestuursleden kinderen op deze basisschool hebben, kunnen zij zich herkiesbaar stellen, telkens voor een periode van drie jaar. Het doel van de oudervereniging is: Het bevorderen van de samenwerking tussen de school en de ouders. Tot de taken van de oudervereniging behoren onder andere:

 • Belangen behartigen en vertegenwoordigen van de ouders in de school;
 • Het -in overleg met het team van de Petrus Canisius- organiseren van activiteiten en het ondersteunen bij activiteiten. Denk aan: schoolreisjes, sportdag, Sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheid groep 8 / musical, enz.

Bij al deze activiteiten draagt de oudervereniging ook financieel haar steentje bij; dit wordt gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt op de jaarvergadering. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de te verwachten onkosten in het komende schooljaar. Aan het begin van het schooljaar kunt u de nota verwachten, die betrekking heeft op dat schooljaar. Naast deze bijdrage wordt ook een bijdrage verwacht van de ouders van de kinderen uit groep 8 die op schoolkamp gaan. Het bestuursjaar van de oudervereniging loopt van jaarvergadering tot jaarvergadering.

Het Bestuur van de oudervereniging is als volgt samengesteld:
– Alice Wiedijk (voorzitter)
– Mariëtte Ooms (penningmeester)
– Marij Heijmans (secretaris)
– Claudia Wenker
– Brenda Zuydam
– Nathasja Lasonder
– Marisca Bak
– Jenny Sneek
– Gosia Op den Kelder
– Nicky Spit (leerkracht)

Nieuws

 • Aanmelden BSO

  De buitenschoolse opvang van Berend Botje is gevestigd in onze school. ...  Lees verder »

Schoolvakanties

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende vakantie is? Klik op de link hieronder!

Alle vakanties »

Contact

RKBS Petrus Canisius
Vekenweg 4
1663 BA De Weere

T: 0229-581335

Alle contact gegevens »

Schoolgids

Schoolgids »

Petrus Canisius

Contact

Basisschool Petrus Canisius
Vekenweg 4
1663 BA De Weere
T: 0229-581335
E: directie

Petrus Canisius
Vekenweg 4
1663 BA De Weere

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam