St Jozefschool

Missie-kern

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem (groepering op basis van leeftijd) met aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die ons onze katholieke identiteit onderschrijven en die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

 

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Samen vol vertrouwen, met een brede basis de toekomst in.

Onze kernwaarden zijn:

  • Op onze school streven wij voor ieder kind naar maximale groei en ontwikkeling. Groei op het gebied van cognitieve én persoonlijk ontwikkeling. Het team streeft naar maximale professionele groei door eigen kwaliteiten te kennen en zelf verantwoordelijk te zijn voor eigen professionaliteit. Naast eigenaarschap voor eigen ontwikkeling is ook leren van elkaar van belang. Door middel van het onderwijskundig gesprek is het team voortdurend in ontwikkeling.
  • Op onze school hebben we oog voor elkaar en focussen we ons op positieve waardering van een ieder. We hanteren zoveel mogelijk plustaal en leren de leerlingen positief te communiceren naar elkaar. De ik-boodschap is hier een voorbeeld van. We kijken naar wat goed gaat en zetten dit in om problemen te leren zien als iets waar mogelijkheden in zitten. We proberen leerlingen vertrouwen te geven door vooral te kijken naar wat  het wel  kan. Positieve waardering is voor ons een belangrijk aspect van respectvol omgaan met elkaar.
  • Op onze school willen we samenwerken met een ieder die voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is. Ook onze leerlingen willen we het belang van samenwerken mee geven. Ons principe is 1+1=3. We leren leerlingen naar elkaar te luisteren en in gesprek te gaan met elkaar. We vragen ouders maximaal betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kind door ze uit te nodigen over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind en hier over mee te denken. We willen als leerkrachten betrokken zijn bij alle leerlingen door open te staan en bewust te vragen naar hun niet schoolse situatie. Ook interesse hebben voor vinden we als team een belangrijk aspect voor respectvol met elkaar omgaan
  • Op onze school streven we naar maximale kwaliteit van onderwijs. We doen dit door te werken met hedendaagse methoden en materialen en door voortdurend te checken (d.m.v. een kwaliteitsinstrument) of ons onderwijs op niveau is.
  • Op onze school streven we ernaar dat het kind vertrouwen krijgt in eigen kunnen en zo opgroeit tot zelfstandigheid en eigenheid. We willen als school een veilige plek zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Vertrouwen is de basis voor leren. Zelfvertrouwen wordt vergroot door het krijgen van positieve feedback, het hebben van een positief zelfbeeld en krijgen van voldoende verantwoordelijkheid. Samen met ouders willen we hier bewust aan werken. Door het benoemen van het gewenste gedrag wordt dit versterkt. Fouten maken mag. Wie fouten maakt heeft lef om te leren! We willen leerlingen leren zich uitgedaagd te voelen om fouten te maken en dus te leren.

In de schoolgids wordt jaarlijks uitgewerkt hoe we de kernwaarden op onze school in de praktijk brengen.

Nieuws

We kunnen basketballen!

Dankzij een aantal sterke en technische ouders staat de basketpaal en ...  Lees verder

Agenda

13 april Paasviering “vis”

Op donderdag 13 april zullen wij de Paasviering houden in het ...  Lees verder

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan het volgende formulier in en wij nemen contact met u op.
Aanmelden

Organisatie

Onze school heeft vier combinatieklassen en telt rond de 90 á 100 leerlingen.

Wij werken volgens het reguliere jaarklassensysteem. Dit houdt in dat elke groep de leerstof voor het betreffende leerjaar behandelt. We geven instructie op drie niveaus aan elke jaargroep. Afhankelijk van het  niveau van uw zoon of dochter wordt de instructie bepaald. Leerlingen die weinig instructie nodig hebben krijgen minder instructie en maken opdrachten op een hoger niveau. Leerlingen die meer instructie nodig hebben krijgen verlengde instructie en maken meer opdrachten van het zelfde  niveau. Dit kan per vak verschillen. Voor elke leerling wordt per vak bekeken, a.h.v. toetsgegevens, welke instructie nodig is.

Lees verder

SKO West-Friesland

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKO West-Friesland)   SKO West-Friesland beheert 23 basisscholen in West-Friesland, van Enkhuizen tot Medemblik, van Avenhorn tot Zwaagdijk.  SKO West-Friesland is ontstaan door de fusie van SKO De Dijken en SKO De Gouw per 1 januari 2014. De jaren daaraan voorafgaand werd door de beide fusiepartners reeds nauw samengewerkt.   SKO West-Friesland wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB), bestaande uit twee leden; een voorzitter, de heer J.M.H.C. Vermeulen en een vicevoorzitter, de heer J. Graansma. Het College van Bestuur is het bevoegde gezag van de stichting en daarbij in zijn geheel, integraal, collectief verantwoordelijk voor alle besluiten die voor de SKO West-Friesland genomen worden. De twee leden van het college hanteren een portefeuilleverdeling.   Ter ondersteuning van het CvB en de directie van de scholen is er een bestuurskantoor ingericht. Het bestuurskantoor van SKO West-Friesland is gevestigd in Wognum. Deze centraal gelegen locatie biedt ook mogelijkheden voor opleiding en training van werknemers.   Er is een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op het functioneren van de onderwijsstichting in het algemeen en op het CvB in het bijzonder. De RvT is tevens de formele werkgever van de leden van het CvB. De Raad van Toezicht bestaat uit: een voorzitter, de heer J.P.A.J. Ursem, een vice-voorzitter (nog in te vullen vacature) en drie leden, de heren A.B.M. Gieling, C.A.M. de Meij en J.P.M. Bakker.

 

 

Lees verder

Een stukje historie over de schoolnaam

Rond 1831 is er voor het eerst geschiedschrijving gedaan over een school in Zwaagdijk. In het gemeentearchief van Hoogkarspel wordt beschreven dat aan de zuidzijde van de Zwaagdijk (toentertijd nog letterlijk een dijk) een schooltje stond. Het wordt beschreven als redelijk zijnde, doch zeer bekrompen en zonder schoorsteen. Het lesniveau wordt door de dienstdoende schoolopziener als heel matig omschreven. (Dyck’, 2008) De opkomst van de leerlingen schijnt zeer onregelmatig te zijn. In 1854 wordt toestemming verleent voor een nieuw schoolgebouw aan de oostzijde. Er zijn gemiddeld zo’n 35 tot 65 leerlingen, waarvan twee derde uit jongens bestaat. Tot aan 1908 doet de school dienst. Dan komt Patoor Moes op het dorp. Hij overtuigt de parochie van de noodzakelijkheid van een eigen katholieke school. Tegenover de kerk wordt in 1907 een school gebouwd, inclusief kosterswoning. De drie-klassige school wordt bezocht door 85 leerlingen. Eind jaren ‘20 werden twee lokalen aangebouwd en groeide de school naar 161 leerlingen. In 1914 werd tevens een naai- en bewaarschool opgericht.

In 1946 vond de splitsing van de jongens- en meisjesschool plaats. De bewaar- en naaischool werden omgetoverd tot jongensschool.

Een nieuwe school werd in 1958 neergezet; aan de Schoolstraat. Latere aanbouw bracht de jongens en meisjes weer bij elkaar. Tot aan 1970 bleef dit gebouw, waar generaties Zwaagdijkers leerden rekenen, lezen en schrijven, bestaan. De school liep echter terug van 250 naar 120 leerlingen en er werd een nieuw gebouw gezet aan de Zwaagdijk 204. De sterke terugloop heeft waarschijnlijk te maken met het ontstaan van meer scholen in de naast gelegen dorpen. Ook Zwaagdijk-West krijgt uiteindelijk zijn eigen school.

Dit gebouw heeft dienst gedaan t/m 1910. Het is toen gesloopt en een multifunctionele accommodatie voor terug gekomen. Het gebouw is neergezet door huurvereniging Het Grootslag en stichting SKO West Friesland huurt hier jaarlijks het schoolgedeelte van zes lokalen bij de vereniging. De school telt op dit moment rond de 100 leerlingen.

 

 

Contact

Zwaagdijk 204

1682NP Zwaagdijk Oost

T: 0228581424
E: directie.stjozefzwaagdijk@skowestfriesland.nl

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam