Organisatie

Medezeggenschapsraad

Als u echt wilt meepraten en beslissen over de school kunt u zich beschikbaar stellen als lid van de Medezeggenschapsraad. De MR geeft adviezen of kan besluiten nemen over zaken waar instemming van de MR voor nodig is. De MR heeft als taak de belangen te behartigen van ouders, leerlingen en personeel. In het belang van een goede schoolorganisatie bevordert de MR het overleg tussen directie, personeel, ouders en bestuur. Er kunnen vragen gesteld worden, tips geformuleerd worden t.a.v. het schoolbeleid.

De MR bestaat op onze school uit twee teamleden en twee ouders. Zij zitten namens hun achterban maar stemmen op persoonlijke titel. In het MR-reglement is vastgelegd voor welke beleidszaken de MT instemmings- of adviesrecht heeft. De MR werkt dus op schoolniveau.

De MR vergadert zes keer per schooljaar. De exacte data vindt u hieronder. De notulen van de vergaderingen worden op onze website geplaatst. Aan het einde van het schooljaar brengt de MR een jaarverslag uit. Dit jaarverslag wordt gepresenteerd op de jaarvergadering van de oudervereniging. Mocht u een MR vergadering willen bijwonen dan kan dit.

MR jaarverslag 2016-2017

Op bestuurlijk niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). Elke MR is ook binnen de GMR vertegenwoordigd.

De samenstelling van de MR van de Sint Lidwina is als volgt:

Namens de ouders

  • Mirella Snip (secretaris)
  • Sandra Hoogeveen

Namens het personeel:

  • Kim Westveer (voorzitter MR)
  • Bjorn Groot

Jaarplanning MR

MR vergaderingen 2017-2018

  • Woensdag 04 oktober 2017 12:30 uur
  • Woensdag 15 november 2017 12.30 uur
  • Woensdag 24 januari 2018 12.30 uur
  • Woensdag 21 maart 2018 12.30 uur
  • Woensdag 30 mei 2018 12.30 uur
  • Woensdag 28 juni 2018 12.30 uur

Hieronder kunt u de notulen vinden die zijn vastgesteld.

MR notulen 28 juni 2017
MR notulen 4 oktober 2017
MR notulen 29 november 2017
MR notulen 24 januari 2018

Oudervereniging

De oudervereniging bevordert de samenwerking tussen school en ouders en is ondersteunend en praktisch actief. Vele activiteiten die op school plaatsvinden worden mogelijk gemaakt met de hulp van ouders. Het bestuur van de O.V., bestaande uit vijf leden, organiseert, verzorgt en begeleidt, in samenwerking met de leerkrachten, vele activiteiten zoals:  kamp, de jaarvergadering, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, schoolreisje..

Voor de financiering van deze activiteiten vraagt de O.V. aan de ouders een vrijwillige bijdrage van € 40,- per schoolgaand kind. Elk jaar wordt dit bedrag opnieuw vastgesteld.

Wij stellen ons aan u voor:

Oudergeleding:
Voorzitter – Patricia Strieper
Penningmeester  – Andrea Houtman
Lid – André Vriend
Lid – Brechje Munnik
Lid – Ellen Spoelstra
Lid – Kim Weel

Nieuws

Agenda

Zomervakantie

De eerstvolgende vakantie is de zomervakantie. Deze is van 21 juli tot en met 3 september.

Alle vakanties »

Contact

Sint Lidwina
Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West

T: 0229-573134

Alle contact gegevens »

Contact

Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West

T: 0229 57 31 34
E: directie.sintlidwina@skowestfriesland.nl

Sint Lidwina
Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam