MR

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die voor een periode van drie jaar zitting nemen in de raad en daarna herkiesbaar zijn. De Medezeggenschapsraad komt eenmaal in de zes weken in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over allerlei belangrijke zaken die de school aangaan, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het schoolreglement, de samenstelling van de formatie en onderwijstijd. De Medezeggenschapsraad heeft bij te nemen besluiten adviesrecht en/of instemmingsrecht. De Medezeggenschapsraad heeft ook informatierecht. De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. Zo is bij de vergadering van de Medezeggenschapsraad altijd een ouderraadslid aanwezig. Dit om een goed contact tussen de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad te bevorderen. Als u een vergadering bij wilt wonen is het wenselijk dit vooraf te melden. Soms kan de raad besluiten een besloten vergadering te houden, omdat zij vindt dat bepaalde agendapunten niet behandeld kunnen worden in aanwezigheid van niet-leden. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft of als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: mr.nicolaas@skowestfriesland.nl

We starten om 20.00 uur en sluiten de vergaderingen uiterlijk 22.00 uur af.

De agenda en notulen vindt u onder de data nadat deze zijn goedgekeurd:

7 januari 2020

25 februari 2020

14 april 2020

9 juni 2020

15 september 2020

17 november 2020

19 januari 2021

2 maart 2021

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Omdat er 23 basisscholen deel uit maken van SKO West-Friesland, zijn er veel zaken die voor alle scholen van belang zijn en waarover een gezamenlijk besluit moet worden genomen. Daarom is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In deze raad zit van elke Medezeggenschapsraad een vertegenwoordiger. Evenals de Medezeggenschapsraad heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in een aantal zaken adviesrecht en in een aantal zaken instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het GMR-reglement. Het reglement van de MR en de GMR liggen op school ter inzage.

Nieuws

Agenda

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowf.nl

St Nicolaasschool
Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam