Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over de berekening van rijksmiddelen die het bevoegd gezag heeft ontvangen. Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag, de manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.

De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die de school betreffen. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst, dan moeten tenminste

tweederde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn.

Artikel 18       Informatieverstrekking

1.          De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
2.         De medezeggenschapsraad ontvangt in elk geval:
a.          jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;
b.         jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit ’s Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag;
c.          jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wet op het primair onderwijs;                                                                          d.         de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
e.         terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen, en en ander met inachtneming van de privacy van het personeel, ouders en leerlingen;
f.          ten minste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de school werkzame personen en de leden van het bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich houden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar;
g.          tenminste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het orgaan van de rechtspersoon dat is belast met het toezicht op het bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich houden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar;
h.         aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.

3.         Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding van de medezeggenschapsraad wordt dat voorstel
gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding van de medezeggenschapsraad aangeboden. Daarbij verstrekt het bevoegd gezag de beweegredenen van het voorstel, alsmede de gevolgen die de uitwerking van het voorstel naar verwachting zal hebben voor het personeel, ouders en leerlingen en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

Artikel 19       Jaarverslag
De medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en zendt dit verslag ter kennisneming aan het bevoegd gezag, de schoolleiding, het personeel en de ouders. De medezeggenschapsraad draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van belangstellenden op een algemeen toegankelijke plaats op de school ter inzage wordt gelegd.

Artikel 20       Openbaarheid en geheimhouding
1.          De vergadering van de medezeggenschapsraad is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen
zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet.

2.         Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de leden van de medezeggenschapsraad in het
geding is, kan de medezeggenschapsraad besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De
medezeggenschapsraad besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering
plaatsvindt.
3.         De leden van de medezeggenschapsraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien
waarvan het bevoegd gezag dan wel de medezeggenschapsraad hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde
geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór
de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.
4.         Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schriftelijke of
mondelinge verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de
geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
5.         De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de raad, noch door beëindiging van de band van de
betrokkene met de school.

Bron: projectgroep WMS, www.infowms.nl

terug

Nieuws

 • Informatie Werenfridus voor de nieuwe leerlingen.

  Informatie-Werenfridus-2019- Lees verder »

 • Werenfridus inde krant 2018-2019

  Stralende kerst in de Werenfridus  Verslag Sintintocht: Camping ...  Lees verder »

 • Kersttijd op de Werenfridus

  Kerst op de Werenfridus Zoals elk jaar zingt het team kerstliedjes ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda Werenfridus

  3 maart Voorstelling Dienst Eerste Communicantjes. 4 maart Thema-avond ...  Lees verder »

Werenfridus basisschool

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

tel:0228 58 17 39

Werenfridus

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam