Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Medezeggenschapsraad

Artikel 21       Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot:
a.          verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
b.         vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
c.          vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
d.         vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de
school en het onderwijs;
e.         vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheid-, de gezondheid- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de
bevoegdheid van de personeelsgeleding;
f.          de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24, onderdeel c van dit                          reglement en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen                  binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het                   bevoegdgezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd;
g.          de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;                                                                                                               h.         overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of
wijziging van het beleid ter zake.

Bron: projectgroep WMS, www.infowms.nl

Personeel

Artikel 23       Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding

1.  Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de medezeggenschapsraad dat door het personeel is gekozen, voor          elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:

a. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 22, onder b,c,d en l van dit reglement;

b.  vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie;

c.  vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het personeel;

d.   vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van de opzet en de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle of een gehele categorie van personeelsleden;

e.   vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;

f.  vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het  personeel;

g.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel;

h.  vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen;

i.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie;

j.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het overdragen van de bekostiging;

k.  vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;

l.   vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;

m.  vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;

n.   vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel;

o.   vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid of op het gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging geen verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;

p.   vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten, zijn overeen gekomen dat die regels of de wijziging daarvan in het overleg tussen bevoegd gezag en het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad tot stand wordt gebracht;

q.    vaststelling of wijziging van de regeling inzake de faciliteiten, voor zover die betrekking heeft op het personeel;

 

Bron: projectgroep WMS, www.infowms.nl

Oudergeleding

Artikel 24       Instemmingsbevoegdheid oudergeleding
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de medezeggenschapsraad dat door de ouders is gekozen, voor de door hen voorgenomen besluiten met betrekking tot:

a.  regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als hiervoor bedoeld in artikel 22, onder b, c, d en l;

b.  verandering van grondslag van de school of omzetting van de school of een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

c.  vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen die van de ouders of de leerlingen wordt gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de ouders is aangegaan;

d.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van leerlingen;

e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut;

f.  de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang;

g.  vaststelling van de schoolgids;

h.  vaststelling van de onderwijstijd;

i.   vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen;

j.   vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de activiteiten die buiten de voor de school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag;

k.  vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders;

l.   vaststelling of wijziging van de regeling zoals bedoeld in artikel 28 van de wet, voor zover die betrekking heeft op ouders en leerlingen.

 

1)  artikel 22 b (beëindiging), c (duurzame samenwerking), d (deelneming experiment), l (centrale dienst).

Bron: projectgroep WMS, www.infowms.nl

 

Nieuws

 • Informatie Werenfridus voor de nieuwe leerlingen.

  Informatie-Werenfridus-2019- Lees verder »

 • Werenfridus inde krant 2018-2019

  Stralende kerst in de Werenfridus  Verslag Sintintocht: Camping ...  Lees verder »

 • Kersttijd op de Werenfridus

  Kerst op de Werenfridus Zoals elk jaar zingt het team kerstliedjes ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda Werenfridus

  14 februari Speelgoedmiddag in de groepen 1/2 A en B. 15 februari ...  Lees verder »

Werenfridus basisschool

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

tel:0228 58 17 39

Werenfridus

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam