Zittingsduur

Ledenwerving
De MR op de Werenfridus bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben drie leden. De personeelsgeleding wordt uit het team gekozen. Ieder lid wordt voor een periode van drie jaar benoemd, met de mogelijkheid van een verlenging van drie jaar.

De oudergeleding komt tot stand door middel van een verkiezing. Ouders kunnen zich aanmelden of worden hiervoor benaderd. Indien er meerdere kandidaten zijn, vindt een verkiezing plaats. Wanneer er maar één kandidaat is, wordt om toestemming van de ouders en/of tegenkandidaten gevraagd. Als een reactie uitblijft, wordt deze kandidaat aangesteld als lid van de MR.


Artikel 5        Zittingsduur

1.          Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van drie jaar.
2.         Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar voor nog een periode van drie jaar (een                          periode van zes jaar in totaal).
3.         Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is
aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
4.         Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad:
a.          door overlijden;
b.         door opzegging door het lid;
c.          zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en
waardoor hij is gekozen.
Paragraaf 3     De Verkiezing

Artikel 6        Organisatie verkiezingen
De leiding van de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad berust bij de medezeggenschapsraad. De organisatie daarvan kan de medezeggenschapsraad opdragen aan een verkiezingscommissie. De medezeggenschapsraad bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist.

Artikel 7        Datum verkiezingen

1.          De medezeggenschapsraad bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming.
2.         De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de ouders en het personeel in kennis van de in het eerste lid genoemde tijdstippen.

Artikel 8        Verkiesbare en kiesgerechtigde personen

Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of ouder zijn, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de medezeggenschapsraad.

Artikel 9        Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen
De medezeggenschapsraad stel voor de verkiezingen een lijst vast van de personen die kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. Deze lijst wordt aan de ouders en het personeel bekend gemaakt onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de daarvoor gestelde termijn.

Artikel 10       Onvoldoende kandidaten
1.          Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de medezeggenschapsraad voor die geleding zijn, vindt
voor die geleding geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
2.         De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in                       kennis.

Artikel 11       Verkiezing
De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming.

Artikel 12       Stemming; volmacht
1.          Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor zijn geleding in de medezeggenschapsraad zijn. Op een
kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.
2.         Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een ander, die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten
uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen.

Artikel 13       Uitslag verkiezingen
1.          Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten
zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.
2.         De uitslag van de verkiezingen wordt door de medezeggenschapsraad vastgesteld en schriftelijk bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de
geledingen en de betrokken kandidaten.
Artikel 14       Tussentijdse vacature
1.          In geval van een tussentijdse vacature wijst de medezeggenschapsraad tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat uit de                                        desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 13, tweede lid, daarvoor als eerste in aanmerking komt.
2.         De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De medezeggenschapsraad doet van deze aanwijzing
mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaat.
3.         Indien uit de ouders en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de medezeggenschapsraad voor die geleding zijn of indien              er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) voorzien worden door het houden van een tussentijdse                             verkiezing. In dat geval zijn de artikelen 6 t/m 13 van overeenkomstige toepassing.
Bron: projectgroep WMS, www.infowms.nl
terug 

 

 

Nieuws

 • Informatie Werenfridus voor de nieuwe leerlingen.

  Informatie-Werenfridus-2019- Lees verder »

 • Werenfridus inde krant 2018-2019

  Stralende kerst in de Werenfridus  Verslag Sintintocht: Camping ...  Lees verder »

 • Kersttijd op de Werenfridus

  Kerst op de Werenfridus Zoals elk jaar zingt het team kerstliedjes ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda Werenfridus

  14 februari Speelgoedmiddag in de groepen 1/2 A en B. 15 februari ...  Lees verder »

Werenfridus basisschool

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

tel:0228 58 17 39

Werenfridus

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam